Datum statuten, oprichtingsakte

1 december 2010

Plaats van vestiging

Elst

Datum meest recente wijziging van de VP

1 augustus 2014

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De parkorganisatie richt zich vooral op het beheer. Daarmee draagt de VP bij aan het in stand houden van landschappelijke structuren. (4.2.3)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

Beheer van publiek toegankelijk groene ruimte (Park Lingezegen) tussen de steden, inclusief de financiering van dat beheer

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens het college:
Wetthouder T. Janssen

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

1/3 in het Dagelijks Bestuur, 1/6 in het Algemeen Bestuur

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

€ 240.000 (jaarlijkse bijdrage aan beheer)

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen
01-01-2016
31-12-2016

Vreemd vermogen
01-01-2016
31-12-2016

Rekeningresultaat 2016

- € 4.860.000

Aandeel Lingewaard in het resultaat

n.v.t.

Rapportages

Jaarrekening 2016 d.d.

14 juli 2017

Begroting 2018 d.d.

14 juli 2017

Voortgangsrapportage 2016

14 juli 2017