In de paragraaf Financiering beschrijven we hoe we omgaan met de financieringsbehoefte. Voor grotere uitgaven heeft de gemeente meestal het geld niet op de bank staan en wordt indien nodig een lening aangetrokken (‘totaal financiering'). De over de lening te betalen rente en aflossing behoren tot de exploitatie-uitgaven

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden. Hierbij gaat het om regels voor het beheersen van financiële risico's op aangetrokken en op uitgezette middelen, evenals voor het beheer van de treasury. De uitvoering van de treasuryfunctie vereist snelle beslissingen in een complexe geld- en kapitaalmarkt.
Het beleid van de gemeente Lingewaard voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut gemeente Lingewaard 2014.