In onderstaande tabel staat het saldo van de lasten en baten voor de jaren 2018 t/m 2021 exclusief de bedragen die in de financiële positie staan.
(+) is een nadeel en (-) is een voordeel.

Totalen Meerjarenbegroting 2018 - 2021

Nr.

Doel

Begroting 2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

1.1.1

Sporten en bewegen

2.551.179

2.411.179

2.345.179

2.345.179

1.1.2

Kunst en cultuur

1.022.665

1.022.665

1.022.665

1.022.665

1.1.3

Subsidies en accommodaties

1.188.395

1.188.395

1.188.395

1.188.395

1.2.1

Gezondheid

1.459.371

1.459.371

1.459.371

1.459.371

1.2.2

Kwetsbare inwoners

1.056.055

1.056.055

1.056.055

1.056.055

1.2.3

Uitkeringen

1.912.406

2.039.906

2.039.906

2.039.906

1.2.4

Voorzieningen WMO

8.906.680

8.871.380

8.888.080

8.881.480

1.3.1

Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)

-

-

-

1.3.2

Werkgelegenheid

6.362.210

6.234.910

6.310.590

5.709.390

1.4.1

Voorzieningen jeugd

10.112.808

10.091.708

10.099.008

10.085.608

1.4.2

Opleiding en educatie

2.927.764

2.950.914

2.948.764

2.948.764

Totaal 1 Deelname aan de samenleving

37.499.533

37.326.483

37.358.013

36.736.813

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

421.910

401.910

401.910

751.910

2.1.2

Verbeteren doorstroming

-

-

-

2.1.3

Parkeermogelijkheden

33.790

33.790

33.790

33.790

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

88.750

38.750

38.750

38.750

2.2.2

Verminderen verkeersdruk in de kernen

-

-

-

2.2.3

Veiliger maken van schoolomgeving

-

-

-

2.2.4

Stimuleren fietsen en OV-gebruik

-

-

-

Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

544.450

474.450

474.450

824.450

3.1.1

Kleinschalige toeristische activiteiten

154.733

154.733

154.733

154.733

3.1.2

Bekendheid recreatief product

276.510

276.510

276.510

276.510

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie

215.173

215.173

215.173

215.173

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

-50.460

-50.460

-50.460

-50.460

3.2.2

Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh

-

-

-

3.2.3

Startende ondernemers

261.998

261.998

261.998

261.998

3.2.4

Dienstverlening aan ondernemers

68.705

68.705

68.705

68.705

3.2.5

Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen

-

-

-

Totaal 3 Bedrijvigheid

926.659

926.659

926.659

926.659

4.2.1

Monumenten

91.500

91.500

91.500

91.500

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

137.994

137.994

137.994

137.994

4.2.3

Landschappelijke structuren

830.690

680.690

580.690

480.690

4.3.1

Versterken detailhandelsstructuur

-

-

-

4.3.2

Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

-

-

-

4.3.3

Centrumgebieden

41.865

41.865

41.865

41.865

Totaal 4 Stad, dorp en landschap

1.102.049

952.049

852.049

752.049

5.1.1

Groen en speelruimtes

252.788

252.788

252.788

252.788

5.2.1

Woningbouwlocaties

1.041.288

624.788

624.788

624.788

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

79.396

82.714

86.032

89.350

5.2.3

Meewerken aan particuliere initiatieven

51.853

51.853

51.853

51.853

5.2.4

Afspraken met woningcorporaties

27.779

27.779

27.779

27.779

5.3.1

Duurzaam bouwen

1.158.436

1.158.436

1.158.436

1.158.436

5.3.2

Stimuleren levensloopbestendig bouwen

-

-

-

Totaal 5 Wonen

2.611.540

2.198.358

2.201.676

2.204.994

6.1.1

Duurzaam gedrag

256.550

256.550

256.550

256.550

6.1.2

De gemeente geeft het goede voorbeeld

-

-

-

6.2.1

Bevorderen duurzame energieproductie

-

-

-

Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid

256.550

256.550

256.550

256.550

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

4.397.853

4.408.553

4.408.553

4.408.553

7.1.2

Onderhoud groen

2.090.816

2.090.816

2.090.816

2.090.816

7.1.3

Onderhoud gebouwen

846.992

846.992

846.992

846.992

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

-1.214.656

-1.214.656

-1.214.656

-1.214.656

7.2.2

Bestrijden gladheid

165.570

207.700

192.530

192.530

7.2.3

Huishoudelijk afval

-1.389.943

-1.387.193

-1.380.693

-1.387.193

7.3.1

Behandelen meldingen

-

-

-

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

39.011

39.011

39.011

39.011

Totaal 7 Beheer en onderhoud

4.935.643

4.991.223

4.982.553

4.976.053

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

2.065.207

2.065.207

2.065.207

2.065.207

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

889.958

889.958

889.958

889.958

8.1.3

Beperken overlast

497.594

484.094

484.094

484.094

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

135.704

115.704

115.704

115.704

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

327.414

327.414

327.414

327.414

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

601.065

556.065

557.065

557.065

8.4.2

Publieke verantwoording

2.166.994

2.188.994

2.167.994

2.122.994

8.4.3

Organiseren verkiezingen

97.639

171.389

47.139

97.639

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

368.540

386.540

386.540

386.540

Totaal 8 Inwoner en bestuur

7.150.115

7.185.365

7.041.115

7.046.615

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

-42.390.669

-43.473.631

-44.244.440

-44.467.101

9.1.3

Schuldratio

7.339

7.339

7.339

7.339

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

-3.235.867

-3.235.867

-3.235.867

-3.235.867

9.2.2

Acceptabele woonlasten

-11.378.000

-11.416.000

-11.473.000

-11.520.000

9.4.1

Saldo rekening baten en lasten na bestem

-

-

-

Totaal 9 Financiën

-56.997.197

-58.118.159

-58.945.968

-59.215.629

Totaal Saldo van lasten en baten

-1.970.658

-3.807.022

-4.852.903

-5.491.446

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

1.187.840

2.447.840

2.758.058

3.597.723

Saldo MJB 2018-2021

-782.820

-1.359.184

-2.094.847

-1.893.725