Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het onderhoud uit binnen de kaders van de beleidsplannen en jaarplannen. Daarbij houden we rekening met de informatie die we uit inspecties en meldingen krijgen. Soms moeten we het onderhoud bijstellen door weersinvloeden, schade door aanrijdingen of vernielingen.

Revitalisering Zilverkamp
Eind 2017/begin 2018 is het Wijkontwikkelplan door en voor de wijk Zilverkamp opgesteld. Dat is samen met bewoners van de wijk, de wijkplatforms en andere partners als woningcorporatie WaardWonen gedaan. In het Wijkontwikkelplan staat de visie op zowel de sociale als fysieke leefomgeving. Samen met inwoners bepalen we de knelpunten en oplossingen. Parkeerplaatsen en openbaar groen horen hier bij. Ook duurzaamheidsmaatregelen zijn nadrukkelijk onderdeel van de oplossingen.

In 2018 brengen we in fase 1 verdere verbeteringen aan voor de belangrijkste knelpunten. We doen dit door een integrale aanpak met volop ruimte voor initiatieven van de bewoners. We monitoren dan ook in welke mate dit gevolgen heeft voor de handhavingstaken. Wanneer de gewenste handhavingstaken niet binnen de op 1 januari 2018 beschikbare formatie kunnen plaatsvinden, zullen we hier in 2018 in de tussentijdse rapportage op terugkomen.

In de Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen staat voor de onderdelen wegen, verkeersvoorzieningen, civieltechnische kunstwerken en straatmeubilair een toelichting op de activiteiten voor 2018.

Selecteer een onderwerp