Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

( bedragen x € 1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

2018

2017*

OZB (groei + index)

11.678

10.885

Gemeentefonds (Algemene uitkering)

37.965

36.801

Uitkering deelfonds sociaal domein

19.013

18.928

Dividenden

116

107

Precariorechten

4.063

4.063

Reservering precariorechten

- 2.667

- 2.667

Overige algemene dekkingsmiddelen

315

315

Totaal algemene dekkingsmiddelen

70.483

68.432

* Begroting 2017 na wijzigingen inclusief 1e en 2e turap en de meicirculaire 2017.

OZB
In de paragraaf Lokale heffingen is een specificatie van de onroerende zaakbelasting opgenomen en zijn de ontwikkelingen toegelicht. Verwezen wordt dan ook naar genoemde paragraaf.

Gemeentefonds (algemene uitkering)
Het deelfonds voor de decentralisaties is niet meer verplicht besteedbaar aan de decentralisaties. Daarom wordt het beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Wel is de afspraak met de raad gemaakt om de middelen in het sociaal domein ook voor dit doel te reserveren. De in de tabel opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. De effecten van de septembercirculaire zijn niet in deze begroting opgenomen. De septembercirculaire verschijnt op of kort na Prinsjesdag.
De stijging in 2018 ten opzichte van 2017 wordt vooral veroorzaakt door de loon- en prijscompensatie, in zowel de algemene uitkering als in het sociaal domein. Omdat er na de verkiezingen van 15 maart nog steeds geen nieuw kabinet is zat er in de meicirculaire nog geen nieuw beleid. De verwachting is dat er ook voor prinsjesdag 2017 nog geen nieuw kabinet zal zijn.

Dividenden
De gemeente Lingewaard ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit BNG € 20.000 en Vitens € 96.000.

Precariorechten
Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van nutsnetwerken in en boven openbare gemeentegrond en is ingevoerd per 1 juli 2014. De minister van BZK heeft besloten de precariobelasting voor nutsnetwerken af te schaffen. Er is een overgangstermijn van 5 jaar zodat daarin de effecten kunnen worden opgevangen van de inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting. Vanaf 2016 ontvangen we jaarlijks € 2,6 miljoen precariobelasting op water- en elektriciteitsleidingen. Deze opbrengsten zijn niet structureel ingezet maar in afwachting van het antwoord op de vraag of dit juridische geoorloofd is, gereserveerd.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit betreft de opbrengsten van de hondenbelasting € 222.000 en de toeristenbelasting € 92.800.
De reclamebelasting wordt niet meegenomen als algemeen dekkingsmiddel omdat bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat de netto-opbrengst van de reclamebelasting rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan het ondernemersfonds.

Vennootschapsbelasting

In Nederland zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb).
Voorwaarden ondernemersactiviteiten (Vpb-plicht)
Activiteiten (of clusters van activiteiten) kwalificeren als ondernemersactiviteit als sprake is van:
· een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid;
· en deelname aan het economisch verkeer;
· en een winstoogmerk/structurele overschotten.

Inventarisatie algemene activiteiten
Uit een inventarisatie van de activiteiten binnen de reguliere exploitatie blijken geen Vpb-plichtige (clusters van) activiteiten aanwezig te zijn.
Ook de activiteiten op het gebied van grondexploitaties zijn niet Vpb-plichtig. Aan de derde voorwaarde, winstoogmerk/structurele overschotten, wordt niet voldaan.

Conclusie
We zijn niet belastingplichtig voor de Vpb. Er is dan ook geen bedrag hiervoor in de begroting opgenomen.

De conclusie moet nog worden afgestemd met de Belastingdienst en uiteindelijk leiden tot een vaststellingsovereenkomst. Wanneer de Belastingdienst klaar is voor het afsluiten van dit soort overeenkomsten is nog erg onduidelijk.

Onvoorzien

Lingewaard had als beleid om voor onvoorziene uitgaven jaarlijks € 100.000 op te nemen in de begroting. Bij de Kadernota 2010 is dit bedrag, als onderdeel van de te realiseren bezuinigingen, verlaagd tot nihil. Indien we de gereserveerd opbrengsten precariobelasting kunnen inzetten, willen we jaarlijks weer € 100.000 ramen voor onvoorzien.