Wat gaan we daarvoor doen?

Tot en met 2025 is er in onze gemeente behoefte aan circa 1100 nieuwe woningen. De afgelopen jaren is de behoefte (groei aantal huishoudens) iets gestegen onder andere door de instroom van statushouders. Een deel van de nieuwbouw vindt plaats op basis van bestaande plannen en afspraken (met ontwikkelaars en corporaties) in Huissen en Bemmel. Voor nieuwe plannen focussen we sinds enkele jaren vooral op Angeren, Doornenburg en Gendt. In die kernen zijn ook concrete plannen in voorbereiding.
In eerste instantie kijken we naar mogelijkheden om binnen de bestaande bebouwde kom woningen toe te voegen. Dat is noodzakelijk om het landelijk gebied te sparen. Als bouwen binnen de kern onmogelijk is, gaan we met de provincie in overleg over uitbreiding.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Nieuw gebouwde woningen*

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad

8

27

Demografische druk**

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

55 - 60 %

55 – 60%

* 8 per 1.000 komt overeen met 160 nieuwe woningen in 2018 en 54 tussen nu en eind 2020.
** Niet-beroepsbevolking in verhouding tot beroepsbevolking. Het percentage (dat toeneemt) was in 2015 56,5% en in 2016 57,1%.