Wat gaan we daarvoor doen?

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een licht economisch herstel. Dit biedt kansen op uitstroom naar betaald werk. We zetten in 2018 stevig in op de match tussen vraag en aanbod van werk. Voor statushouders zien we op langere termijn kansen op duurzame uitstroom. Mensen met arbeidspotentie en tegelijk beperkingen hebben steeds vaker behoefte aan langdurige en blijvende ondersteuning. Hierdoor verwachten we geen daling van het lopende aantal re-integratievoorzieningen
Deze groep ondersteunen we zoveel mogelijk preventief en zo nodig in samenhang met andere hulp, bijvoorbeeld via een loonkostensubsidie. We helpen hen zo om zelfstandig en zelfredzaam te zijn.

Prestaties

Naam  verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

12

12