Wat gaan we daarvoor doen?

De economie trekt al een aantal jaren aan. Dat is onder meer te merken aan de belangstelling van ondernemers voor vestiging op een van onze bedrijventerreinen. Ook in 2018 blijven wij inzetten op marketing, actieve en gerichte acquisitie en een adequate en snelle dienstverlening gericht op kavelverkoop.

Het bedrijventerrein De Houtakker I vertoont tekenen van veroudering. In samenspraak met de eigenaren van kavels en de ondernemers bekijken we hoe het terrein opgeknapt kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Dit doen we in samenhang met de ontwikkeling van De Houtakker II.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Vestigingen van bedrijven

Aantal vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64jr

3

5

Functiemenging*

Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

40 - 45%

40- 45%

Bruto gemeentelijk product**

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

111

111

* De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Het BGP is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in de gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting ( <100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd. De verhouding in 2013 was 111. Dit is de meest recente informatie die beschikbaar is. Dit cijfer is door ons niet meetbaar en daarom op hetzelfde niveau gehouden.

Realisatie uitvaartcentrum / crematorium
In 2017 zijn de overeenkomsten gesloten en is het bestemmingsplan in procedure gebracht voor een uitvaartcentrum / crematorium aan de Karstraat bij Bemmel. Start van de uitvoering is mogelijk in 2018 en is afhankelijk van twee zaken. Ten eerste de inwerkingtreding van het bestemmingsplan, maar ten tweede ook de afstemming met provincie en RWS over de tijdplanning voor aanpassing van de provinciale weg (Karstraat) en de doortrekking van de A15.