In het vernieuwde BBV is bepaald dat het college de begroting (en jaarrekening) opstelt aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld. Hieruit vloeit voort dat in de begroting een totaaloverzicht moet worden opgenomen met de geraamde baten en lasten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad.

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden (exclusief de bedragen in de financiële positie).

Nr.

Doel

Begroot Lasten

Begroot Baten

Begroot Saldo

0.1

Bestuur

2.087.994

0

2.087.994

0.2

Burgerzaken

1.033.209

-707.750

325.459

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.605.018

-150.380

1.454.638

0.4

Overhead

14.311.184

-150.690

14.160.494

0.5

Treasury

311.119

-303.780

7.339

0.61

OZB woningen

388.400

-8.439.000

-8.050.600

0.62

OZB niet-woningen

-2.939.000

-2.939.000

0.64

Belastingen overig

498.900

-4.353.667

-3.854.767

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-56.708.200

-56.708.200

0.8

Overige baten en lasten

331.387

331.387

Totaal 0 Bestuur en ondersteuning

20.567.211

-73.752.467

-53.185.256

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.065.207

2.065.207

1.2

Openbare orde en veiligheid

835.679

-36.600

799.079

Totaal 1 Veiligheid

2.900.886

-36.600

2.864.286

2.1

Verkeer en vervoer

5.056.910

-115.400

4.941.510

2.2

Parkeren

33.790

33.790

2.5

Openbaar vervoer

0

Totaal 2 Verkeer,vervoer en waterstaat

5.090.700

-115.400

4.975.300

3.1

Economische ontwikkeling

625.538

625.538

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.679.503

-3.729.963

-50.460

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

130.570

-20.000

110.570

3.4

Economische promotie

315.358

-213.600

101.758

Totaal 3 Economie

4.750.969

-3.963.563

787.406

4.1

Openbaar basisonderwijs

66.430

66.430

4.2

Onderwijshuisvesting

2.179.910

2.179.910

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.684.441

-35.000

1.649.441

Totaal 4 Onderwijs

3.930.781

-35.000

3.895.781

5.1

Sportbeleid en activering

592.539

592.539

5.2

Sportaccomodaties

2.204.429

-276.940

1.927.489

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

376.041

-1.700

374.341

5.5

Cultureel erfgoed

118.450

-400

118.050

5.6

Media

783.693

-6.300

777.393

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.388.068

-93.679

3.294.389

Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie

7.463.220

-379.019

7.084.201

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.348.798

-1.187.186

4.161.612

6.2

Wijkteams

0

6.3

Inkomensregelingen

9.708.136

-7.565.230

2.142.906

6.4

Begeleide participatie

5.483.800

5.483.800

6.5

Arbeidsparticipatie

1.154.910

-20.000

1.134.910

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.006.531

-12.500

2.994.031

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.607.946

5.607.946

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.076.600

6.076.600

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.693.500

1.693.500

Totaal 6 Sociaal domein

38.080.221

-8.784.916

29.295.305

7.1

Volksgezondheid

1.459.371

1.459.371

7.2

Riolering

3.624.940

-5.018.842

-1.393.902

7.3

Afval

2.841.557

-4.231.500

-1.389.943

7.4

Milieubeheer

1.558.786

-6.300

1.552.486

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

314.949

-200.000

114.949

Totaal 7 Volksgezondheid en milieu

9.799.603

-9.456.642

342.961

8.1

Ruimtelijke ordening

1.163.232

-104.974

1.058.258

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

1.090.381

-1.067.176

23.205

8.3

Wonen en bouwen

1.862.470

-974.574

887.896

Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

4.116.083

-2.146.724

1.969.359

Saldo

96.699.674

-98.670.331

-1.970.657

Mutaties reserves

3.346.970

-2.159.130

1.187.840

Saldo taakveldenbegroting 2018

100.046.644

-100.829.461

-782.817