De programmabegroting 2017 en de septembercirculaire 2016 waren ons startpunt voor de kadernota 2018. Samen met de meicirculaire 2017 is  dit de basis voor de begroting 2018. De meicirculaire heeft een positief effect op het saldo van de meerjarenbegroting. In de kadernota 2018 is een aantal voorstellen nog niet financieel vertaald, namelijk onderwijshuisvesting en investeringen die voortvloeien uit het GMP. De ruimte die door de meicirculaire ontstaat maakt het mogelijk om dit bij deze begroting te heroverwegen. We houden ook rekening met financiële ruimte voor 2019 en volgende jaren. Deze ruimte kan dan worden ingezet door het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt geïnstalleerd.

Na de behandeling van kadernota en meicirculaire heeft zich een aantal andere ontwikkelingen voorgedaan die een effect hebben op het saldo van de meerjarenbegroting. Ook daarover informeren we u.