Wat willen we bereiken?

We richten ons op een goed functionerend vervoersnetwerk. Wonen, werken, voorzieningen en recreatie worden daardoor met elkaar verbonden. Snelle en veilige verplaatsingsmogelijkheden zijn daarvoor belangrijk. Daarom spannen wij ons in om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. We zetten ons in voor duurzamere mobiliteit, bijvoorbeeld door het bevorderen van het fietsgebruik, het openbaar vervoer en elektrisch rijden.
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is geactualiseerd en wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. Vooruitlopend hierop hebben wij voor de periode 2018-2021 een financiële vertaling van de voorstellen uit het GMP opgenomen in de financiële positie van deze begroting.

Beleidsdoelen en prestaties