Het beleid is: in stand houden van de bestaande voorzieningen. In beleids- en beheerplannen ligt het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau vast.
In deze paragraaf staan de volgende kapitaalgoederen:

 1. Vastgoed
 2. Openbaar groen
 3. Wegen
 4. Riolering
 5. Gebouwen
 6. Openbare verlichting
 7. Water
 8. Civieltechnische kunstwerken
 9. Speeltoestellen/-tuinen
 10. Verkeersvoorzieningen
 11. Straatmeubilair

De sociaal culturele centra zijn afgerond. Daarom zijn deze in tegenstelling tot de begroting 2017 niet meer afzonderlijk in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen opgenomen.