Kaderstellende nota’s:             Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2017-2021
Programma :               7

Onderhoudsplan:    Onderhoud en vervanging van het rioolstelsel doen we op basis van de jaarlijkse kwaliteitsinspecties. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het operationele plan 2018. Daarnaast wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd op basis van de meldingen die via het KlantContactCentrum binnenkomen.
Huidige stand van zaken:   In het GRP staat in een ambitieprofiel hoe we om willen gaan met het onderwerp riolering en water. Het basisniveau is op alle onderdelen bereikt, maar we willen op drie onderdelen zelfs naar het niveau ‘hoog’:

  • Inzamelen van afvalwater;
  • Inzamelen van overtollig hemelwater;
  • Inzamelen van grondwater.

Daarom moeten we aanvullende werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor is  extra geld gereserveerd naast de al bestaande budgetten.

We proberen rioolprojecten en wegonderhoud gelijktijdig uit te voeren. Financieel is dit efficiënter en de overlast voor bewoners wordt tot een minimum beperkt
Ontwikkelingen in 2018:   In 2018 voeren we hydraulische berekeningen uit voor de rioolstelsels in Angeren, Haalderen, Doornenburg en het bedrijventerrein Pannenhuis. In Huissen starten we met rioolvervanging en -verbetering in de wijk ’t Zand en in Bemmel rondom de Bosweistraat.
Financieel:   In programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, zijn de lasten en baten voor riolering opgenomen.

Het reguliere onderhoud aan de riolering en de gemalen bekostigen we uit de reguliere budgetten in de begroting. Die corrigeren we jaarlijks met areaalvergroting en prijsindexering. Vervangingen en verbeteringen in het rioolstelsel worden geactiveerd (rente en afschrijving). Het totaal aan kosten in het GRP is in balans met de opbrengst uit de rioolheffing.