Wat willen we bereiken?

We hebben een gezonde financiële huishouding bij

  1. een sluitende meerjarenbegroting;
  2. reserves en voorzieningen van voldoende omvang;
  3. een beheersbare schuldenlast;
  4. een acceptabele belastingdruk;
  5. voldoende weerstandscapaciteit.
Beleidsdoelen en prestaties