Financieel overzicht

DoelLasten 2018Baten 2018Saldo 2018
9.2.1Heffingen, rechten en leges
Kwijtscheldingen230.500230.500
Belastingen498.900-4.353.667-3.854.767
Waardering Onroerende Zaken388.400388.400
TotaalHeffingen, rechten en leges1.117.800-4.353.667-3.235.867
9.2.2Acceptabele woonlasten
Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen-2.939.000-2.939.000
Onr.Zaakbelast. - Woningen-8.439.000-8.439.000
TotaalAcceptabele woonlasten-11.378.000-11.378.000
Saldo van lasten en baten1.117.800-15.731.667-14.613.867