Wat gaan we daarvoor doen?

De doelstellingen en activiteiten zijn concreter

De programmabegroting is de basis voor een goede verantwoording van het door ons gevoerde bestuur. We hebben deze begroting stevig ingedikt en de doelstellingen concreter beschreven. Hierdoor kunnen we beter verantwoording afleggen.
Uit ervaring weten we dat het vaak niet eenvoudig en mogelijk is om de maatschappelijke effecten te meten. Voor de realisatie van doelen zijn we namelijk sterk afhankelijk van anderen (inwoners, bedrijven, belangengroepen, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen). Bovendien zijn verbonden partijen betrokken bij een deel van de uitvoering van het beleid. Gerealiseerd moet worden dat de samenleving niet “maakbaar” is.
Via tussentijdse rapportages en de jaarstukken stellen we uw raad op de hoogte van de behaalde resultaten.