Wat willen we bereiken?

We bereiken een evenwichtige financiële positie bij een sluitende meerjarenbegroting.  Daarbij dekken we structurele lasten met structurele baten. We zorgen ervoor dat reserves en voorzieningen van voldoende omvang zijn. Ook laten we het totaal van de lang lopende schulden niet onnodig oplopen.

Wat gaan we daarvoor doen?