Wat gaan we daarvoor doen?

Eind 2016 zijn meerjarenafspraken (2017-2020) vastgesteld met de corporaties en de huurdersorganisaties. Deze afspraken zijn gebaseerd op de Nota Wonen (inclusief de moties). Per jaar worden de afspraken geëvalueerd en geactualiseerd. De afspraken gaan o.a. over de omvang van sociale woningvoorraad, over betaalbaarheid, leefbaarheid, woningaanpassingen ten behoeve van de vergrijzing, opvang statushouders en verduurzaming van de woningvoorraad.