Algemene Reserve
Het saldo van de algemene reserve bedroeg na de resultaatbestemming 2016 € 25.182.100. De laatste jaren is de algemene reserve behoorlijk gedaald als gevolg van de nadelige resultaten bij de grondexploitaties, Bergerden en de dekking van de tekorten van Presikhaaf. Door de afschaffing van de bespaarde rente is de algemene reserve vanaf 2017 wel vrij besteedbaar. De werkelijke omvang van het saldo van de algemene reserve aan het eind van 2017 en de volgende jaren wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële resultaten in de jaarrekeningen.

Verloop Algemene Reserve

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo per 1 januari

29.222.000

23.240.800

20.780.300

20.003.000

19.882.400

Resultaat 2016

4.619.000

Toevoeg./onttrekk. resultaatbestemming 2016

-8.658.900

Saldo 1-1-2017 ná resultaatbestemming

25.182.100

Saldo 2017 (inclusief tussentijdse rapportages)

-338.000

Dekking begroting Scalabor/werkbedrijf Arnhem

-858.200

-1.053.000

-854.500

-479.000

Frictiekosten Scalabor (werkbedrijf Arnhem

-860.000

Dekking 'vastgoed op orde' raad 12 nov 2015

-257.000

Dekking exploitatie(omzetten aandelen Vitens)

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Dekking restant Stadhues

-114.000

Dekking omgevingswet (KN 2017 en 2018)

-100.000

-200.000

-200.000

-100.000

Dekking incidentele kosten personeel (KN 2017)

-313.700

-276.700

-41.600

Dekking renovatie Jonge kracht

-100.000

Dekking Kinkelvisie

-150.000

Afbouw precario gas- en bovengrondse leidingen

139.600

279.200

418.800

558.400

1.047.000

Saldo per 31-12

23.240.800

20.780.300

20.003.000

19.882.400

20.829.400

Overzicht verloop

Stand

Resultaat-

2017

2018

2019

2020

2021

Stand

Reserves en voorzieningen

31-12-2016

bestemming

31-12-2021

Algemene reserve

29.222.000

-4.039.900

-1.941.300

-2.460.500

-777.300

-120.600

947.000

20.829.400

Bestemmingsreserves

Reserves t.b.v. toekomstige uitgaven en/of investeringen

Fonds bovenwijkse voorzieningen

2.268.019

898.000

3.166.019

Reserve inzet woningbouw

2.357.904

-416.500

-350.000

1.591.404

Reserves t.b.v. personele verplichtingen en risico's

Personele verplichtingen

74.910

74.910

Bedrijfsvoering

23.549

23.549

Reserve grondexploitaties

Reserve grondexploitatie

0

2.890.694

2.890.694

Reserves t.b.v. egalisatie groot onderhoud

Onderhoud gebouwen

1.437.620

-489.273

0

0

0

0

948.347

Onderhoud schoolgebouwen

352.783

352.783

Groenfonds Lingewaard

10.826

150.000

160.826

Reserves overige bestemmingen

Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen

490.355

-490.355

0

Grondsanering gemeentewerf Gendt

238.378

238.378

Vastgoed

56.723

16.500

73.223

Revolverend fonds vastgoed

164.000

164.000

Werkplannen wijkplatforms

0

0

Project Overheidsparticipatie

3.130

3.130

Opsporing en ruiming niet gesprongen explosieven

69.037

-14.037

-15.000

-15.000

-15.000

-10.000

0

Civieltechnische kunstwerken

48.437

149

27.500

27.500

27.500

27.500

158.586

Revitalisering Zilverkamp

61.082

61.082

Verlaging snelheid dijken

2.959

-2.959

0

Frictiekosten bedrijfsplan 2013-2015 bibliotheek

57.200

-49.000

8.200

Inzet combinatiefunctionarissen

103.000

-31.000

-31.000

-31.000

10.000

Kunst

46.884

8.078

8.078

8.078

8.078

8.078

87.274

Landschapsfonds

31.700

31.700

Exploitatiesaldo Fort Pannerden

0

0

Bekostiging reïntegratievoorzieningen

228.441

228.441

Decentralisatie AWBZ

7.340

-7.340

0

Stimuleren vraag naar huishoudelijke hulp

159.800

118.000

277.800

Sociaal domein

467.000

1.239.151

-332.640

-75.000

1.298.511

Decentralisatie jeugdzorg

4.811

-4.811

0

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing

694.045

294.499

-48.700

-48.700

-48.700

-48.700

793.744

Duurzaamheid

44.670

-34.000

10.670

Fonds ruimtelijke ontwikkeling

93.633

93.633

Herinrichting openbaar gebied Sancta Maria Huissen

135.467

135.467

Startersleningen

403.850

403.850

Sociaal Culturele Centra

642.746

-72.923

-71.100

-69.276

-67.453

-67.453

294.541

Reorganisatie archieven

75.800

-75.800

0

Digitaliseren documenten en archieven

393.101

393.101

Uitvoering Nationaal UitvoeringsProgramma (i-NUP)

72.465

72.465

Straatmeubilair

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

Rehabilitatie wegen

57.193

57.193

57.193

44.193

215.772

Precario-opbrengsten

3.019.700

2.666.667

2.666.667

2.666.667

2.666.667

13.686.368

Aanpassing kruising Valom

325.000

325.000

Totaal bestemmingsreserves

11.157.665

8.658.894

-786.621

1.864.498

2.540.462

2.648.285

2.290.285

28.373.468

Totaal reserves

40.379.665

4.618.994

-2.727.921

-596.002

1.763.162

2.527.685

3.237.285

49.202.868

Overzicht voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Wethouderspensioenen

5.255.643

340.000

103.000

107.000

112.000

117.000

6.034.643

Voorziening ruilverkaveling

52.046

52.046

Verliesvoorziening GR Bergerden

13.076.140

-13.076.140

0

Bijdrage De Bongerd - Langstraat/Kruisstraat Gendt

363.022

13.300

13.300

13.300

13.300

13.300

429.522

Voorziening afwikkeling grondexploitaties

120.096

120.096

18.866.947

0

-12.722.840

116.300

120.300

125.300

130.300

6.636.307

Egalisatievoorzieningen

Onderhoud wegverhardingen

812.658

748.717

287.351

708.399

-375.199

-375.199

1.806.727

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

118.903

28.000

-5.610

-5.610

-5.610

-5.610

124.463

Onderhoud buitensport accommodaties

1.019.846

-342.900

-589.071

87.875

426.975

354.975

957.700

1.951.407

0

433.817

-307.330

790.664

46.166

-25.834

2.888.890

Voorzieningen van derden verkregen middelen met specifieke besteding

Voorziening planschade

278.349

278.349

Voorziening riolering

3.635.880

343.970

350.758

302.557

288.506

286.286

5.207.957

3.914.229

0

343.970

350.758

302.557

288.506

286.286

5.486.306

Totaal voorzieningen

24.732.583

0

-11.945.053

159.728

1.213.521

459.972

390.752

15.011.503

Totaal reserves en voorzieningen

65.112.248

4.618.994

-14.672.974

-436.274

2.976.683

2.987.657

3.628.037

64.214.371

In bovenstaand overzicht zijn alle begrote mutaties in de reserves en voorzieningen opgenomen. Als nog niet bekend is wanneer een uitgave gedaan wordt of hoe hoog deze is, is er geen bedrag in de begroting opgenomen.

Toelichting op bestemmingsreserve Precario-opbrengsten
In de Kadernota 2018 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rondom precariobelasting. Nog steeds hebben wij geen duidelijkheid over de uitkomsten van de lopende juridische procedures. De precariobelasting op elektriciteitskabels en waterleidingen voegen wij zoals afgesproken toe aan de bestemmingsreserve Precario-opbrengsten. Eind 2012 is naar verwachting € 13,6 miljoen in deze bestemmingsreserve beschikbaar. Dat geld is vrij besteedbaar wanneer de uitkomsten van de juridische procedures in ons voordeel uitvallen. In de paragraaf lokale heffingen van de Kadernota 2018 hebben wij voorgesteld hoe we deze middelen in willen zetten ( (gedeeltelijke) compensatie van de inwoners in verband met een hoger vast recht van met name water, het instellen van een post onvoorzien, onderhoud wegen en groen en de verdere uitvoering van het collegeprogramma).