Wat gaan we daarvoor doen?

We kiezen voor een stevige lokale aanpak om werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van een baan. Ons economisch beleid richt zich ook in 2018 op het versterken van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De werkgeversbenadering en het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven is daarbij van belang.
In de regio werken we samen met onder andere het UWV in het Werkgeversservicepunt (WSP). In 2018 krijgt het WSP een officiële plek in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR, een ‘Verbonden Partij’).
De Sociale Werkvoorziening (SW) van Presikhaaf Bedrijven (ook een ‘Verbonden Partij’) gaat in 2018 over naar Scalabor, het Arnhemse Werkbedrijf. Daarmee garanderen we werkgelegenheid en ondersteuning van de Lingewaardse SW-ers. Voor andere inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is er werk en ondersteuning op maat. Het ‘Nieuw Beschut Werk’ is daarvan een voorbeeld. Ook binnen de gemeentelijke organisatie krijgen inwoners kansen op werk.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Banen

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar.

520

530

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking.

67

67

Werkloze jongeren

Het percentage werkeloze jongeren.

0,85

0,80