Het EMU-saldo is het totaal aan inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden. Hierbij zitten ook inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen van grond, investeringen, investeringsbijdragen en opbrengsten uit de verkoop van gas. Financiële transacties, zoals de verkoop van deelnemingen of kredietverstrekking, worden niet als inkomsten of uitgaven gezien.

Voor de berekening van het EMU-saldo zijn alleen de transacties met derden relevant. Dit betekent dat interne verrekeningen in de administraties van decentrale overheden niet moeten worden meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn de afschrijvingen en de bruto dotaties aan de voorzieningen.

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV voor geschreven het EMU-saldo meerjarig op te nemen. Zo kan beoordeeld worden of de inidividuele referentiewaarden voor het EMU-saldo van onze gemeente meerjarig overschreden worden en kan de gemeente eventueel bijsturen. Om het meerjarige EMU-saldo te kunnen berekenen is een geprognosticeerde balans noodzakelijk. Deze is ook in deze begroting opgenomen.

(Bedragen x EUR 1.000)

2018

2019

2020

2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)*

1.971

3.807

4.853

5.491

+

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.927

5.111

5.087

4.942

+

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten

laste van de exploitatie

3.764

3.721

3.712

3.714

-

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële

vaste activa die op de balans worden

geactiveerd

10.982

8.795

8.890

6.728

+

5

De in mindering op onder 4 bedoelde

investeringen gebrachte ontvangen bijdragen

van het Rijk, de Provincies, de Europese

Unie en overigen

1.034

250

400

-

+

6a

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa (tegen

verkoopprijs)

-

-

-

-

-

6b

Boekwinst op desinvesteringen in

(im)materiële vaste activa

-

-

-

-

-

7

Uitgaven aan aankoop van grond en de

uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

2.096

1.644

1.659

409

+

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen

verkoopprijs)

6.598

2.752

2.582

3.914

-

8b

Boekwinst op grondverkopen

-

-

-

-

-

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

2.380

1.283

2.095

2.166

-

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen,

maar rechtstreeks ten laste van de reserves

worden gebracht en die nog niet vallen onder

één van de andere genoemde posten

-

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en

aandelen

Berekend EMU-saldo

2.836

3.918

3.990

8.758

Een exploitatietekort heeft een minteken. De posten met een plus verkleinen het EMU-tekort, die met een min vergroten het EMU-tekort