Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is een geprognosticeerde  balans voorgeschreven. De balans moet aansluiten bij de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. De geprognosticeerde balans moet tenminste de posten bevatten die nodig zijn om het EMU-saldo er eenduidig uit af te kunnen leiden. Het EMU-saldo kan worden afgeleid van het saldo van de mutaties in de vorderingen en in de schulden. (de veranderingen in de reserves en voorzieningen blijven buiten beschouwing)

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

307

238

169

102

Materiële vaste activa

97.371

99.295

99.264

98.999

Financiële vaste activa

8.882

8.755

8.627

8.500

Totaal vaste activa

106.560

108.288

108.060

107.601

Vlottende activa

Voorraden

18.951

16.155

15.252

10.454

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

11.500

11.500

11.500

12.000

Liquide middelen

1.500

1.000

1.000

5.000

Overlopende activa

1.500

1.500

1.500

3.500

Totaal vlottende activa

33.451

30.155

29.252

30.954

Totaal generaal

140.011

138.443

137.312

138.555

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

41.675

43.438

45.966

49.203

Voorzieningen

12.947

14.161

14.621

15.012

Vaste schulden met een  looptijd ≥ 1 jaar

71.561

71.575

70.589

66.603

Totaal vaste passiva

126.183

129.174

131.176

130.818

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

5.000

3.000

3.000

5.000

Overlopende passiva

8.828

6.269

3.137

2.737

Totaal vlottende passiva

13.828

9.269

6.137

7.737

Totaal generaal

140.011

138.443

137.313

138.555