Wat gaan we daarvoor doen?

We faciliteren de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, lokale energiecoöperatie Lingewaard
Energie en stimuleren andere vernieuwende private initiatieven. We onderzoeken de plaatsing van windturbines. Basis daarvoor is de keuze die de gemeenteraad maakt voor een locatie. Hierbij nemen wij de regie. Een zorgvuldig proces en een goede inbedding van windenergie zijn van belang. We blijven ons inzetten voor de aansluiting van tuinbouwgebied Next Garden aan een regionaal warmtenet. Voor zonne-energie maken we een ruimtelijke visie.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Hernieuwbare elektriciteit

Percentage hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

6%

7%