Wendbare organisatie
De samenleving verandert in hoog tempo en de gemeente verandert mee. Onze rol in de samenleving verandert, maar ook de manier van werken. Medewerkers zijn hierin de kritische succesfactor. Management en medewerkers moeten zich voorbereiden op deze veranderingen.

We werken aan duurzame inzetbaarheid van mensen
We willen dat mensen in beweging komen. Dit doen we door de mobiliteit te verhogen en te werken aan de vitaliteit. Dit geeft medewerkers de kans door te stromen en hun werk interessant en uitdagend te houden. Daarnaast streven we naar instroom van jonge mensen in de organisatie. Zij zorgen voor verandering door hun andere kijk op werk en werkrelaties.

We bereiden ons voor op de toekomst
Daarbij maken we gebruik van het instrument strategische personeelsplanning (SPP). Niet als doel, maar als middel om vorm te geven aan de organisatie van de toekomst. Hoe moet ons personeelsbestand er over enkele jaren uitzien om de doelstellingen van onze gemeente te realiseren? Wat vraagt inwonerparticipatie, procesgericht werken en maximale dienstverlening van onze medewerkers? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Met SSP kunnen we ons voorbereiden op knelpunten in de toekomst.

We stappen over op HR21
Dit model voor het generiek beschrijven en waarderen van functies is speciaal voor gemeenten ontwikkeld. HR21 kan ondersteunen bij de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Het vergemakkelijkt samenwerking en mobiliteit over gemeentegrenzen. Want andere gemeenten gebruiken dezelfde normfuncties. Al 152 gemeenten, 22 omgevingsdiensten en verschillende andere organisaties maken gebruik van dit systeem.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2018

Resultaat in 2021

Formatie

Aantal fte per 1000 inwoners

6,4

6,4

Personeelsbezetting

Aantal fte per 1000 inwoners

5,8

5,8

Apparaatskosten

De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner

€ 544

€ 544

Externe inhuur

Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom

max 10%

max 10%

Overhead

Percentage van de totale lasten

14,1%

14,1%

Ziekteverzuim1

Verzuim als percentage van de totale personele bezetting

5,0%

4,5%

  1. De indicator ‘ziekteverzuim’ is niet verplicht.