We maken bij inkoop- en aanbestedingstrajecten zoveel mogelijk gebruik van een digitaal aanbestedingssysteem. Voor Europese aanbestedingen is dit sinds 1 juli 2017 al verplicht. Daarnaast gebruiken wij het ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.
In het kader van de inkoopsamenwerking met gemeente Overbetuwe maken we een interne inkoopkalender.  Deze inkoopkalender maakt het mogelijk om daar waar dat mogelijk is gezamenlijk een aanbestedingstraject op te pakken.
We hebben het inkoop- en aanbestedingsbeleid zodanig ingericht dat binnen de wettelijke kaders lokale ondernemers zoveel mogelijk kansen hebben mee te doen bij inkooptrajecten. Bij de gunning van een opdracht is niet het lokale element van doorslaggevende betekenis, maar de vraag of de beste prestatie tegen de meest gunstige prijs wordt geleverd. De gemeente beschikt over een inkoop-app waar de ondernemers gebruik van kunnen maken.