2018

2019

2020

2021

Incidentele lasten en baten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Begrote incidentele lasten

Begrote incidentele baten

Mutaties reserves

Effect incidentele posten

Programma 1 Deelname aan de samenleving

Bijdrage huisvesting turnvereniging

40.000

40.000

35.000

35.000

-

-

-

-

Combinatiefuncties

31.000

-31.000

-

31.000

-31.000

-

-

-

-

-

Huurcompensatie sportverenigingen

35.000

35.000

35.000

35.000

-

-

-

-

Renovatie Accommodatie Jonge Kracht, Huissen

100.000

-100.000

-

-

-

-

-

-

-

Eenmalige frictiekosten ontmanteling Presikhaaf

860.000

-860.000

-

Dekking tekorten Presikhaaf

587.000

-1.053.000

-466.000

505.000

-854.500

-349.500

246.000

-479.000

-233.000

Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving

1.653.000

-

-2.044.000

-391.000

606.000

-

-885.500

-279.500

246.000

-

-479.000

-233.000

-

-

-

-

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

Snelfietsroute SFR15

-

-

-

-

-

-

350.000

-350.000

-

Verkeersbesluiten

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

Verkeersveiligheid dijken

40.000

40.000

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

70.000

-

-

70.000

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

-350.000

-

Programma 3 Bedrijvigheid

-

-

Geen incidentele posten

-

Totaal Programma 3 Bedrijvigheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 4 Centrum stad en dorp

Kinkelvisie - planvorming

150.000

-150.000

-

-

-

-

-

-

-

Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet

200.000

-200.000

-

200.000

-200.000

-

100.000

-100.000

-

-

-

Totaal Programma 4 Centrum stad en dorp

350.000

-

-350.000

-

200.000

-

-200.000

-

100.000

-

-100.000

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5 Stad, dorp en landschap

Herontwikkeling Martinuskerk, Gendt

300.000

-300.000

-

-

-

-

-

-

-

Burggraafstraat, Gendt - aanpassingen

116.500

-116.500

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 5 Stad, dorp en landschap

416.500

-

-416.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 7 Beheer en onderhoud

Onderhoud/vervanging sportvelden

676.000

-676.000

-

1.001.000

-1.001.000

-

356.000

-356.000

-

67.000

-67.000

-

Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud

676.000

-

-676.000

-

1.001.000

-

-1.001.000

-

356.000

-

-356.000

-

67.000

-

-67.000

-

-

Programma 8 Inwoner en bestuur

Inwonerparticipatie / Collegeprogr. 5.2

20.000

20.000

-

-

-

-

-

-

Doorontwikkeling website (collegeprogramma 11.1)

45.000

45.000

-

-

-

-

-

-

Verkiezingen

50.500

50.500

124.250

124.250

-

-

50.500

50.500

Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur

115.500

-

-

115.500

124.250

-

-

124.250

-

-

-

-

50.500

-

-

50.500

Programma 9 Financiën

Mutaties personeel (Kadernota 2017)

- Beleid verkeer,planbeg. woningbouw en afval

205.440

-205.440

-

-

-

-

-

-

-

- Strategische communicatie

71.250

-71.250

-

41.560

-41.560

-

-

-

-

-

Mutaties personeel (Kadernota 2018)

- 0,5 fte uit egelisatiereserve Afvalstoffenheffing

33.000

-33.000

-

-

-

-

-

-

- 3,8 fte uit bestemmingsreserve Sociaal Domein

257.640

-257.640

-

-

-

-

-

-

Totaal Programma 9 Financiën

567.330

-

-567.330

-

41.560

-

-41.560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal incidentele baten en lasten

3.848.330

-

-4.053.830

-205.500

1.972.810

-

-2.128.060

-155.250

702.000

-

-935.000

-233.000

467.500

-

-417.000

50.500

lasten (+) en baten (-)