In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden.

Uitvoeringsinformatie 2018

Nr.

Doel

Lasten 2018

Baten
2018

Saldo
2018

Raming 2017

Rekening 2016

1.1.1

Sporten en bewegen

2.828.119

-276.940

2.551.179

713.008

669.619

1.1.2

Kunst en cultuur

1.031.065

-8.400

1.022.665

1.054.218

945.025

1.1.3

Subsidies en accommodaties

1.264.347

-75.952

1.188.395

1.170.352

1.961.739

1.2.1

Gezondheid

1.459.371

-

1.459.371

688.968

567.430

1.2.2

Kwetsbare inwoners

1.076.055

-20.000

1.056.055

1.356.610

1.056.106

1.2.3

Uitkeringen

9.477.636

-7.565.230

1.912.406

1.772.121

2.087.113

1.2.4

Voorzieningen WMO

9.800.320

-893.640

8.906.680

8.787.726

9.422.600

1.3.1

Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)

-

-

-

360.655

463.176

1.3.2

Werkgelegenheid

6.362.210

-

6.362.210

6.760.174

7.076.774

1.4.1

Voorzieningen jeugd

10.112.808

-

10.112.808

10.370.766

10.556.886

1.4.2

Opleiding en educatie

3.192.858

-265.094

2.927.764

1.094.043

1.260.388

Totaal 1 Deelname aan de samenleving

46.604.789

-9.105.256

37.499.533

34.128.641

36.066.856

2.1.1

Aanleg wegen en fietspaden

421.910

-

421.910

415.541

395.872

2.1.2

Verbeteren doorstroming

-

-

-

22.727

10.200

2.1.3

Parkeermogelijkheden

33.790

-

33.790

57.246

52.231

2.2.1

Veiligheid wegen en fietspaden

88.750

-

88.750

78.392

79.560

2.2.2

Verminderen verkeersdruk in de kernen

-

-

-

29.433

15.300

2.2.3

Veiliger maken van schoolomgeving

-

-

-

5.830

5.100

2.2.4

Stimuleren fietsen en OV-gebruik

-

-

-

12.791

5.100

Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

544.450

544.450

621.960

563.363

3.1.1

Kleinschalige toeristische activiteiten

254.233

-99.500

154.733

141.970

328.513

3.1.2

Bekendheid recreatief product

399.510

-123.000

276.510

241.322

438.409

3.1.3

Landschap en cultuurhistorie

256.502

-41.329

215.173

17.690

105.570

3.2.1

Glastuinbouw en agrobusiness

3.679.503

-3.729.963

-50.460

-40.738

2.403.893

3.2.2

Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh

-

-

-

17.714

29.697

3.2.3

Startende ondernemers

261.998

-

261.998

229.125

174.440

3.2.4

Dienstverlening aan ondernemers

68.705

-

68.705

33.644

45.900

3.2.5

Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen

-

-

-

20.010

10.200

Totaal 3 Bedrijvigheid

4.920.451

-3.993.792

926.659

660.737

3.536.622

4.2.1

Monumenten

91.500

-

91.500

75.200

129.582

4.2.2

Betrokkenheid inwoners bij erfgoed

137.994

-

137.994

90.084

185.666

4.2.3

Landschappelijke structuren

890.990

-60.300

830.690

730.562

1.133.383

4.3.1

Versterken detailhandelsstructuur

-

-

-

163.580

198.191

4.3.2

Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

-

-

-

2.320

10.200

4.3.3

Centrumgebieden

61.865

-20.000

41.865

24.164

49.361

Totaal 4 Stad, dorp en landschap

1.182.349

-80.300

1.102.049

1.085.910

1.706.383

5.1.1

Groen en speelruimtes

252.838

-50

252.788

25.872

25.730

5.2.1

Woningbouwlocaties

2.228.138

-1.186.850

1.041.288

290.306

-1.068.950

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

210.790

-131.394

79.396

89.264

30.834

5.2.3

Meewerken aan particuliere initiatieven

837.753

-785.900

51.853

24.998

-97.406

5.2.4

Afspraken met woningcorporaties

72.559

-44.780

27.779

196.171

103.945

5.3.1

Duurzaam bouwen

1.164.736

-6.300

1.158.436

11.600

12.010

5.3.2

Stimuleren levensloopbestendig bouwen

-

-

-

2.900

5.100

Totaal 5 Wonen

4.766.814

-2.155.274

2.611.540

641.111

-988.737

6.1.1

Duurzaam gedrag

256.550

-

256.550

848.160

582.114

6.1.2

De gemeente geeft het goede voorbeeld

-

-

-

14.210

22.950

6.2.1

Bevorderen duurzame energieproductie

-

-

-

62.520

28.050

Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid

256.550

256.550

924.890

633.114

7.1.1

Onderhoud infrastructuur

4.713.253

-315.400

4.397.853

4.799.743

5.825.851

7.1.2

Onderhoud groen

2.090.816

-

2.090.816

2.010.435

2.468.456

7.1.3

Onderhoud gebouwen

922.372

-75.380

846.992

5.715.989

7.261.440

7.2.1

Waterkwaliteit en waterberging

3.804.186

-5.018.842

-1.214.656

-1.021.853

-245.975

7.2.2

Bestrijden gladheid

165.570

-

165.570

170.709

246.106

7.2.3

Huishoudelijk afval

2.841.557

-4.231.500

-1.389.943

-1.068.699

-986.169

7.3.1

Behandelen meldingen

-

-

-

30.000

84.000

7.3.2

Adoptie groen door inwoners

82.411

-43.400

39.011

-160.544

22.764

Totaal 7 Beheer en onderhoud

14.620.165

-9.684.522

4.935.643

10.475.780

14.676.473

8.1.1

Brandweer, ambulance & rampenbestrijding

2.065.207

-

2.065.207

2.035.335

2.061.528

8.1.2

Veilige woon- en leefomgeving

936.558

-46.600

889.958

1.373.350

1.793.252

8.1.3

Beperken overlast

497.594

-

497.594

466.315

954.051

8.2.1

Interactie met inwoners & andere partner

135.704

-

135.704

132.049

470.536

8.2.3

Leefbaarheid en wijkplatforms

327.414

-

327.414

351.875

369.865

8.3.1

Kwaliteit van dienstverlening

1.311.315

-710.250

601.065

383.770

1.587.200

8.4.2

Publieke verantwoording

2.166.994

-

2.166.994

1.991.812

1.806.965

8.4.3

Organiseren verkiezingen

97.639

-

97.639

46.500

52.204

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

368.540

-

368.540

261.760

218.525

Totaal 8 Inwoner en bestuur

7.906.965

-756.850

7.150.115

7.042.766

9.314.126

9.1.1

Sluitende meerjarenbegroting

14.468.221

-56.858.890

-42.390.669

-39.028.107

-49.931.012

9.1.3

Schuldratio

311.119

-303.780

7.339

-378.070

-3.378.338

9.2.1

Heffingen, rechten en leges

1.117.800

-4.353.667

-3.235.867

-3.830.374

-4.053.699

9.2.2

Acceptabele woonlasten

-

-11.378.000

-11.378.000

-10.496.700

-10.306.964

Totaal 9 Financiën

15.897.140

-72.894.337

-56.997.197

-53.733.251

-67.670.013

Totaal Saldo van lasten en baten

96.699.673

-98.670.331

-1.970.658

1.848.544

-2.161.813

Mutaties reserves programma 1 t/m 9

-

-2.159.130

1.187.840

-3.797.741

-2.457.074

Saldo MJB 2017-2020 vóór nieuw beleid

-100.829.461

100.046.641

-782.820

-1.949.201

-4.618.885