Het coalitieprogramma is voor het grootste deel uitgevoerd

Wij hebben in de kadernota al aangegeven dat niet alle actiepunten uit het coalitieprogramma in 2018 helemaal klaar zijn, maar dat wel naar verwachting het grootste deel van het coalitieprogramma in 2018 is uitgevoerd. Zo zijn over bijna 90% besluiten genomen. De uitvoering van circa de helft van deze besluiten loopt nog door dan wel ze maken onderdeel uit van de normale uitvoering. Zo’n 10% van de actiepunten hebben we niet kunnen oppakken, omdat we er onvoldoende invloed op hebben. Daarom zijn in enkele gevallen deze punten bijgesteld. Het coalitieprogramma loopt nog tot begin 2018. Begin volgend jaar stellen wij de eindevaluatie op. Daarin noemen we de resultaten en geven we aan naar welke onderwerpen de aandacht uit moet blijven gaan. Dit omdat enerzijds een paar punten van het programma nog doorlopen en anderzijds om voor het nieuwe college te zorgen voor continuïteit in beleid.

We hebben de speerpunten uit het coalitieprogramma allemaal uitgevoerd

Het coalitieprogramma kent vier speerpunten. Deze zijn allemaal uitgevoerd:

 1. De geplande sociaal culturele centra zijn nagenoeg verwezenlijkt. Met het Convent in Huissen is de eerste stap gerealiseerd. De tweede stap is om ook hier te komen tot een volwaardig cultureel centrum. Ook de andere kernen van Lingewaard hebben sociaal culturele centra die voldoen aan de eisen van deze tijd.
 2. De transformatiesociaal domein is nu zover gevorderd dat we deze verder kunnen door ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat we het resultaat van de al gepleegde inzet vastleggen. Deze gaat verder in drie deelprojecten, namelijk:
  - Gebiedsgericht werken;
  - Preventie en juiste niveau van hulp;
  - Meer en beter samenwerken.
  Belangrijke ontwikkelingen die onze aandacht blijven vragen zijn:
  - de veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven,
  - en in verband hiermee de inrichting van het Werkgeverservice Punt en de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein.
 3. In 2015 hebben we een start gemaakt met het project ‘Ruimte voor inwonersinitiatieven’. In 2017 heeft de raad het beleidsplan hiervoor vastgesteld. Ook bij dit project moeten we het resultaat voor de volgende jaren vasthouden. Voor nieuwe ideeën van inwoners zijn de gebiedscoördinatoren vaste contactpersonen. Zij treden ook op als verbinding tussen de verschillende vakgebieden. Dit om samenwerking en een samenhangende aanpak te vergroten.
 4. Op het speerpunt ‘Stabiel financieel beleid’ gaan we op andere plaatsen in deze begroting dieper in. We beschikken nu over een solide financieel meerjarenperspectief. Ons weerstandsvermogen is groot genoeg om risico’s op te vangen.