Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats. De Begroting 2018 is dan ook de laatste begroting van deze bestuursperiode. Bij het opstellen van de begroting hebben we ons afgevraagd welke voorstellen we nog aan de gemeenteraad gaan voorleggen. Het jaar van de verkiezingen moet immers geen jaar zijn van stilstand in de uitvoering van allerlei belangrijke zaken. Daarom hebben we, naast de middelen die we bij de kadernota al hadden gereserveerd voor onder andere de Zilverkamp en de visie Polseweg, nu aanvullende middelen gereserveerd voor onderwijshuisvesting en het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. In dit plan zijn alle infrastructurele projecten voor de komende jaren opgenomen en ook financieel vertaald. Verder investeren we in 2018 fors in de kwaliteit van het groenonderhoud, om zodoende het met uw raad afgesproken niveau te bereiken. Dit is slechts een greep uit alle voornemens voor 2018.

Alle investeringen voeren we uit zonder een verhoging van de gemeentelijke belastingen. Sterker nog, de heffingen voor riool en afvalstoffen gaan omlaag met een lastendaling voor de inwoners tot gevolg. Al met al zijn we erin geslaagd om U een begroting te presenteren met vier jaar positieve cijfers. En dat is iets om trots op te zijn!

Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een goede verantwoording van onze inspanningen en resultaten. De basis hiervoor is de begroting. Wij hebben in deze begroting onze beleidsdoelen, maar vooral ook onze prestatiedoelen, zo concreet mogelijk verwoord. Daardoor wordt het makkelijker om daarover bij de tussentijdse rapportage en de jaarstukken verantwoording over af te leggen. Samen met de auditcommissie zullen wij dit traject blijven monitoren.