Om de uitgaven te dekken ontvangt de gemeente geld uit verschillende bronnen.

BRON

Inkomsten 2018

OZB

€ 10.990.000

Algemene uitkering rijk

€ 37.695.000

Uitkering rijk sociaal domein

€ 19.013.000

Bijdrage rijk uitkeringen sociale zaken

€ 7.515.000

Afvalstoffen- en rioolheffing

€ 8.698.000

Leges en belastingen

€ 3.490.000

Exploitatie bedrijventerreinen & bouwlocaties

€ 1.122.000

Overige inkomsten

€ 12.209.000

Hieronder staat hoe de opbrengsten verdeeld zijn over de programma's (inclusief mutaties reserves).

Programma

Opbrengsten

% van totaal

1

Deelname aan de samenleving

-10.106.196

10,0%

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

-

-

3

Bedrijvigheid

-3.993.792

4,0%

4

Stad, dorp en landschap

-430.300

0,4%

5

Wonen

-2.571.774

2,6%

6

Klimaat en duurzaamheid

-

-

7

Beheer en onderhoud

-9.684.522

9,6%

8

Inwoner en bestuur

-771.850

0,8%

9

Financiën

-73.271.027

72,7%

Totaal van de programma's

-100.829.461

100%