Wat gaan we daarvoor doen?

We bereiken een evenwichtige financiële positie bij een sluitende meerjarenbegroting. Daarbij dekken we  structurele lasten met structurele baten. Wanneer het evenwicht ontbreekt doen we voorstellen om dit te herstellen. We leggen in 2018 minimaal één tussentijdse rapportage aan de raad voor.

Betrokkenheid verbonden partijen
Onder het programma Financiën vallen de verbonden partijen NV Vitens en NV Bank Nederlandse Gemeenten. Wij zijn samen met andere overheden aandeelhouder van beide instellingen.
Bij Vitens gaat het om het waarborgen van de publieke taak met betrekking tot de winning, de productie, het transport en de distributie van water.
Bij de Bank Nederlandse Gemeenten ligt de focus op het waarborgen van een op onze gemeentelijke taken toegesneden financiële instelling.