In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden (exclusief de bedragen in de financiële positie).

Taakvelden per programma 2018

Nr.

Doel

Begroot Lasten

Begroot Baten

Saldo

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

8.078

-1.000.940

-992.862

4.1

Openbaar basisonderwijs

66.430

-

66.430

4.2

Onderwijshuisvesting

2.179.910

-

2.179.910

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.684.441

-35.000

1.649.441

5.1

Sportbeleid en activering

592.539

-

592.539

5.2

Sportaccomodaties

2.204.429

-276.940

1.927.489

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

220.422

-1.700

218.722

5.5

Cultureel erfgoed

26.950

-400

26.550

5.6

Media

783.693

-6.300

777.393

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.885.680

-1.187.186

3.698.494

6.3

Inkomensregelingen

9.477.636

-7.565.230

1.912.406

6.4

Begeleide participatie

5.483.800

-

5.483.800

6.5

Arbeidsparticipatie

1.154.910

-20.000

1.134.910

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.006.531

-12.500

2.994.031

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.607.946

-

5.607.946

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.076.600

-

6.076.600

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.693.500

-

1.693.500

7.1

Volksgezondheid

1.459.371

-

1.459.371

Totaal 1 Deelname aan de samenleving

46.612.866

-10.106.196

36.506.670

-

-

-

2.1

Verkeer en vervoer

510.660

-

510.660

2.2

Parkeren

33.790

-

33.790

Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

544.450

0

544.450

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-

-

-

3.1

Economische ontwikkeling

256.998

-

256.998

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.679.503

-3.729.963

-50.460

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

68.705

-

68.705

3.4

Economische promotie

315.358

-213.600

101.758

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

599.887

-50.229

549.658

Totaal 3 Bedrijvigheid

4.920.450

-3.993.792

926.658

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-

-350.000

-350.000

3.3

Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen

61.865

-20.000

41.865

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

137.994

-

137.994

5.5

Cultureel erfgoed

91.500

-

91.500

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

182.870

-

182.870

8.1

Ruimtelijke ordening

708.120

-60.300

647.820

Totaal 4 Stad, dorp en landschap

1.182.349

-430.300

752.049

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

-

-416.500

-416.500

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

682.645

-75.000

607.645

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

252.838

-50

252.788

7.4

Milieubeheer

1.164.736

-6.300

1.158.436

8.1

Ruimtelijke ordening

455.112

-44.674

410.438

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein)

1.090.381

-1.067.176

23.205

8.3

Wonen en bouwen

1.121.102

-962.074

159.028

Totaal 5 Wonen

4.766.814

-2.571.774

2.195.040

-

-

-

7.4

Milieubeheer

256.550

-

256.550

Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid

256.550

0

256.550

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

393.025

-

393.025

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

922.372

-75.380

846.992

2.1

Verkeer en vervoer

4.546.250

-115.400

4.430.850

5.3

Cult.-presentatie, -productie en -partic

17.625

-

17.625

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.352.473

-43.400

2.309.073

7.2

Riolering

3.624.940

-5.018.842

-1.393.902

7.3

Afval

2.841.557

-4.231.500

-1.389.943

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

314.949

-200.000

114.949

Totaal 7 Beheer en onderhoud

15.013.190

-9.684.522

5.328.668

-

-

-

0.1

Bestuur

2.087.994

-

2.087.994

0.10

Mutaties reserves

-

-15.000

-15.000

0.2

Burgerzaken

1.033.209

-707.750

325.459

0.4

Overhead

174.350

-

174.350

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.065.207

-

2.065.207

1.2

Openbare orde en veiligheid

835.679

-36.600

799.079

3.1

Economische ontwikkeling

368.540

-

368.540

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

463.118

-

463.118

7.4

Milieubeheer

137.500

-

137.500

8.3

Wonen en bouwen

741.368

-12.500

728.868

Totaal 8 Inwoner en bestuur

7.906.965

-771.850

7.135.115

-

-

-

0.10

Mutaties reserves

2.945.867

-376.690

2.569.177

0.4

Overhead

14.136.834

-150.690

13.986.144

0.5

Treasury

311.119

-303.780

7.339

0.61

OZB woningen

388.400

-8.439.000

-8.050.600

0.62

OZB niet-woningen

-

-2.939.000

-2.939.000

0.64

Belastingen overig

498.900

-4.353.667

-3.854.767

0.7

Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds

-

-56.708.200

-56.708.200

0.8

Overige baten en lasten

331.387

-

331.387

6.3

Inkomensregelingen

230.500

-

230.500

Totaal 9 Financiën

18.843.007

-73.271.027

-54.428.020

Saldo

100.046.642

-100.829.461

-782.819