Wat gaan we daarvoor doen?

Monumenten zijn belangrijk voor de eigen identiteit van een woonkern. Voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten bestaan subsidiemogelijkheden. De subsidies worden toegekend op basis van concrete aanvragen. Jaarlijks reiken we een monumentenprijs uit en organiseren we een informatieavond voor eigenaren van monumenten.

De commissie Erfgoed & Ruimtelijke Kwaliteit adviseert over erfgoed in brede zin. Daarnaast adviseert de commissie over de manier waarop we daar in ruimtelijke plannen en ontwikkelingen mee om moeten gaan.