Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen ervoor dat de ratio weerstandsvermogen minimaal tussen 1,0 en 1,4 ligt. Deze ratio is door de raad bij de vaststelling van de nota “Risicomanagement en weerstandsvermogen 2014-2017” bepaald.
We streven ernaar dat de algemene reserve, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit groot genoeg zijn om de financiële gevolgen van de risico's die de gemeente loopt op te kunnen vangen. Daarbij zorgen we ervoor dat dit de uitvoering van het bestaande beleid niet belemmert. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staat de berekening van de weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en een risico-inventarisatie.