SOCIALE STRUCTUUR

2015

2016

2017*

2018

2019

2020

2021

Aantal inwoners per 1 januari

45.789

45.941

46.188

46.375

46.650

47.025

47.350

Aantal inwoners naar leeftijd

0  t/m  4 jaar

2.255

2.206

2.120

2.030

1.944

1.860

1.772

5  t/m 19 jaar

8.669

8. 675

8.703

8.720

8.752

8.804

8.846

20 t/m 64 jaar

26.489

26.324

26.285

26.210

26.183

26.209

26.206

65 jaar en ouder

8.376

8.736

9.080

9.415

9.771

10.152

10.526

Aantal personen met een

uitkering: (WWB-IOAW-IOAZ)

452

455

514

564

585

590

595

Leerlingen per 1 oktober

- basisonderwijs

4.324

4.243

4.144

4.025

3.923

3.826

3.739

- speciaal basisonderwijs

218

196

221

216

210

207

204

- voortgezet onderwijs

2.632

2.637

2.642

2.593

2.524

2.460

2.394

- speciaal voortgezet onderwijs

67

86

88

83

83

79

76

Totaal leerlingen

7.241

7.162

7.095

6.917

6.740

6.572

6.413

FYSIEKE STRUCTUUR

2015

2016

2017*

2018

2019

2020

2021

Oppervlakte gemeente in ha.

6.918

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan

-binnenwater

718

718

718

718

718

718

-historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha
(excl. water en bermen)

228

245

246

248

250

252

253

Lengte van riolering in km

431

398**

399

400

401

402

403

Lengte van wegen in km

369

340***

340

340

341

341

342

Woonruimten per 1 januari

19.217

19.432

19.637

19.748

19.915

20.162

20.368

Gem.aantal inwoners per woning

2,38

2,37

2,35

2,35

2,34

2,33

2.33

*  In de programmabegroting 2017 zijn de begrote cijfers opgenomen en in deze kolom staan de actuele cijfers voor 2017. Dit verklaart eventuele verschillen met de cijfers in de programmabegroting 2017.
** Verklaring verschil 2015-2016: De duikers waarbij de gemeente beheerder is, maar geen eigenaar, zijn vanaf 2017niet meer opgenomen in het areaal en de buizen met een diameter kleiner dan 250 mm zijn aangemerkt als huisaansluitingsleidingen en niet meer als riool.
*** Vanaf 2016 zijn alleen de wegen in eigen beheer opgenomen.