Leren en verbeteren
Onze omgeving verandert voortdurend en stelt steeds weer nieuwe eisen. Het is daarom belangrijk om periodiek de behaalde resultaten te beoordelen. Dat doen we op verschillende manieren:

  • De accountant beoordeelt de rechtmatigheid en de getrouwheid van de cijfers (uw raad geeft via de auditcommissie aan waar de accountant in het bijzonder op moeten letten bij de controle van het boekjaar 2017);
  • De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur (deze commissie bepaalt eigenstandig de onderzoeksonderwerpen);
  • Wij onderzoeken de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde dagelijks bestuur (eind 2017 start een onderzoek naar de afhandeling van brieven; afronding vindt plaats in het 2e kwartaal 2018; ook toetsen we steekproefsgewijs enkele Wob-verzoeken op werking).

De accountant, rekenkamercommissie en wij informeren u afzonderlijk over de resultaten van deze onderzoeken. De resultaten kunnen leiden tot een wijziging van het beleid.

In de auditcommissie vindt afstemming plaats van de diverse onderzoeksplannen.