Een organisatie in ontwikkeling

De gemeentelijke organisatie zit volop in de overgang naar een ander soort gemeente. Een gemeente waarin inwoners centraal staan. Een gemeente ook waarin inwoners mede zelf bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe zaken moeten worden aangepakt. Dat vraagt iets van de inrichting van de organisatie én van de medewerkers. De organisatie en de medewerkers worden meer wendbaar. En vooral; we gaan ons nog meer richten op een goede dienstverlening aan inwoners.

Bijsturen als het nodig is

In 2017 hebben we weer een meting gedaan aan de hand van het overheidsontwikkelmodel (O&O-model). Daarmee hebben we gekeken of de organisatieontwikkeling zich in de juiste richting ontwikkelt. En met het medewerkerbelevingsonderzoek (MBO) hebben we de tevredenheid onder medewerkers gemeten. In 2018 gaan we aan de slag met de resultaten van deze onderzoeken. Op teamniveau en op organisatieniveau nemen we maatregelen die de ontwikkeling van medewerkers en van de organisatie ondersteunen.

De kernprojecten

In 2018 werken we verder aan vier kernprojecten.

  1. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Dit project richt zich op houding en gedrag. Tot nu toe richtte het project zich vooral op de teams. In 2018 worden ook teamoverstijgende activiteiten en trainingen verzorgd.
  2. Implementatie omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. Het project heeft tot doel de organisatie en de medewerkers goed voor te bereiden op de nieuwe manier van werken. Het is nog niet bekend wanneer de omgevingswet in werking treedt. Mogelijk dat dit nog verder wordt uitgesteld. Het Kabinet moet daar nog een besluit over nemen.
  3. Maximale dienstverlening. Met dit nieuwe project willen we de dienstverlening van onze gemeente inrichten op een manier die past bij deze tijd. Het motto daarbij is ‘In één keer goed’. De organisatie is procesgericht en levert producten waar de klant om vraagt. We gaan het zo regelen dat elke klant met zijn vraag zonder omwegen direct op de plaats komt waar we deze goed en snel kunnen afhandelen.
  4. Transformatie sociaal domein. De transformatie is vertaald naar een drietal projecten: Gebiedsgericht werken, Preventie en Meer en Beter Samenwerken. Deze projecten hebben effect op de ontwikkeling van de organisatie.

Drie andere kernprojecten die in 2017 nog de organisatieontwikkeling ondersteunden, zijn afgerond of zetten we voort binnen de teams. Het gaat om Planning en control in Lingewaard, Ruimte voor inwonersinitiatieven en Projectmatig werken.