Bezwaren
De wettelijke termijn voor het afhandelen van een bezwaar is 12 weken. We hebben de mogelijkheid om dit met 6 weken ter verlengen (zgn. verdaging). De bezwaarschriften die door de commissie worden behandeld worden steeds complexer. Daardoor zien we dat het percentage bezwaarschriften dat binnen de termijn wordt afgehandeld dalen. In 2018 ligt onze focus daarom vooral op het voorkomen dat deze afhandelingstermijn verder daalt.

Indicator 2018

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 12 wekentermijn: 30%*

Afhandeling van de ontvangen bezwaarschriften binnen de gestelde 18 wekentermijn (na verdaging): 85%

*Dit percentage is lager dan in de begroting 2017(80%). Het percentage is bijgesteld naar aanleiding van de werkelijke cijfers 2016 (26%)

Klachten
Naast een onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften hebben we ook een onafhankelijke klachtadviescommissie. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of haar heeft gedragen. Klachten worden eerst informeel behandeld door met de indiener van de klacht in gesprek te gaan. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, wordt de klacht behandeld door de klachtadviescommissie. De commissie adviseert het college over klacht die daarover vervolgens een besluit neemt. Klagers hebben daarna nog de mogelijkheid om naar de Nationale Ombudsman te gaan.
Klachten worden in de informele fase binnen 4 weken behandeld. In de formele fase is die termijn 10 weken. In beide gevallen is er de mogelijkheid dit met 4 weken te verlengen (zgn. verdaging).

Een klacht beschouwen we nadrukkelijk als een leermoment. We evalueren alle klachten en kijken daarbij naar rode draden die een leereffect voor de gehele organisatie in zich hebben.

Indicator 2018

Percentage klachten dat informeel wordt afgehandeld:  > 85%

Informatieverzoeken
Verzoeken om informatie waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) handelen we binnen 4 weken af. Net als bij bezwaren en klachten bestaat ook hier de mogelijkheid dit met 4 weken te verlengen (zgn. verdaging). De termijn van afhandeling is erg afhankelijk van de informatie waarom verzocht wordt.
Het komt helaas nog wel eens voor dat informatie wordt gevraagd met als doel het verkrijgen een dwangsom of een vergoeding van proceskosten. Het is daarom van groot belang om in het proces van behandeling van het WOB-verzoek de termijnen goed te bewaken. We zorgen ervoor dat de indiener van een regulier, niet op dwangsom gericht, WOB-verzoek zo snel mogelijk van de juiste informatie wordt voorzien.

Indicator 2018

Percentage reguliere WOB-verzoeken dat binnen de 4 wekentermijn wordt afgehandeld: 85%

Wet dwangsom
Wanneer we niet tijdig op een aanvraag of bezwaar beslissen kan de aanvrager de gemeente “in gebreke stellen”. We hebben dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Een dwangsom kan dan achterwege blijven. Gebeurt dat niet, dan heeft de aanvrager recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260.