Financieel overzicht

In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van het programma.

Nr.DoelProductLasten 2018Baten 2018Saldo
9.1.1Sluitende meerjarenbegroting14.468.221-56.858.890-42.390.669
Reserveringen en stelposten331.3870331.387
Gemeentefonds - Algemene uitkering0-37.695.200-37.695.200
Directie266.3500266.350
Stafafdeling829.4400829.440
Team Technisch Wijkbeheer121.7290121.729
Materieel TWB1.31601.316
Team Openbare Ruimte & Vastgoed320.8010320.801
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning915.3500915.350
Facilitair461.123-4.025457.098
Huisvesting gem.kantoor/-werf1.161.82901.161.829
Representatie83.760083.760
Team Informatievoorziening1.383.30001.383.300
Automatisering2.267.855-140.0002.127.855
Documentaire informatievoorz.208.0100208.010
Team P&O/Communicatie1.244.42201.244.422
Organisatieontwikkeling23.060023.060
Team Fin./JZ/Ink.1.700.530-4.9151.695.615
Juridische kwaliteitszorg256.5800256.580
Team Veiligheid, Toezicht en Handh.206.167-1.750204.417
Team Klant Contact Centrum506.4450506.445
Team Projectrealisatie74.691074.691
Team Ruimtelijk Beleid111.8080111.808
Team Sociaal Beleid258.8390258.839
Team Werk & Inkomen287.8900287.890
Team WMO & Jeugd658.6100658.610
Personeelsbeheer689.5390689.539
Personeelsontwikkeling97.390097.390
Gemeentefonds - Sociaal Domein0-19.013.000-19.013.000
9.1.3Schuldratio311.119-303.7807.339
Treasury311.119-303.7807.339
9.2.1Heffingen, rechten en leges1.117.800-4.353.667-3.235.867
Kwijtscheldingen230.5000230.500
Belastingen498.900-4.353.667-3.854.767
Waardering Onroerende Zaken388.4000388.400
9.2.2Acceptabele woonlasten0-11.378.000-11.378.000
Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen0-2.939.000-2.939.000
Onr.Zaakbelast. - Woningen0-8.439.000-8.439.000
Saldo van Lasten en Baten15.897.140-72.894.337-56.997.197
Mutaties reserves---
Onttrekking0-376.690-376.690
Toevoeging2.945.86702.945.867
Gerealiseerd resultaat18.843.007-73.271.027-54.428.020