Kaderstellende nota’s:    Beeldkwaliteitsplan Openbaar Groen 2009
Groenstructuurplan 2008
Beleidsnotitie waardevolle bomen
Programma:   7

Onderhoudsplan:   We besteden het openbaar groenonderhoud aan in onderhoudsbestekken voor een periode van 3 tot 5 jaar. Uitzonderingen zijn de A-locaties, centra, hotspots en jonge bomen. Deze onderhoudt het team Technisch Wijkbeheer.
Huidige stand van zaken:   We gebruiken het groenstructuurplan als leidraad voor beleid, aanleg, reconstructie en beheer van het gemeentelijke groen. Sinds 2015 gebruiken we het handboek Bomen. Hierin staan kwaliteitseisen, richtlijnen en normen bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Daarmee borgen we de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze.
De uniforme kwaliteitseisen gelden voor de hele gemeente. Het onderhoud vindt hierdoor gelijkmatiger, evenwichtiger en efficiënter plaats. Voor de noodzakelijke, structurele vervangingen hebben we geen financiële middelen. Daardoor kunnen we in sommige wijken de vastgestelde beeldkwaliteit niet meer halen.

Ontwikkelingen in 2018:   We blijven sterk inzetten op de sociale paragraaf van de groenonderhoudbestekken. Het groenfonds zetten we in om verbetervoorstellen uit het groenstructuurplan te realiseren. Zorgwekkend is de toename van het aantal boomziekten. Meestal zijn de bomen niet te redden en moeten ze worden gekapt. Dit is nodig om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Soorten als essen (essentak-sterfte) en kastanje (bloedingsziekte) zullen grotendeels uit Lingewaard verdwijnen.

Om herplant mogelijk te maken gaan we de komende jaren hiervoor structureel meer geld vrijmaken. Dat doen we ook voor het onderhoud aan de groenvoorzieningen. Door de grote bezuiniging van een aantal jaren geleden is dit onderhoud onder steeds grotere druk komen te staan. Daarom reserveren we naast de structurele verhoging van het budget in de 2e Tussentijdse Rapportage 2017, jaarlijks extra middelen.
Vanaf 2018 zijn de financiële middelen aanwezig om kwaliteitsniveau B te realiseren.

Financieel:   Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor groenonderhoud opgenomen. Naast het reguliere budget zijn middelen uit het groenfonds beschikbaar.