Kaderstellende nota’s:    Beleidsplan wegverhardingen 2017
Onkruidbestrijdingsplan 2009
Programma:   7

Onderhoudsplan:   Het jaarlijkse beheerplan voor groot onderhoud stellen we op na de visuele inspectie van alle verhardingen. Het klein onderhoud volgt uit inspecties en ook uit de meldingen openbare ruimte (meestal via de website of het KlantContactCentrum).
Huidige stand van zaken:   We plannen het onderhoud in de juiste periode in. Hiermee voorkomen we kapitaalvernietiging. Het budget klein onderhoud is onderdeel van de jaarlijkse begroting. Het groot onderhoud bekostigen we uit stortingen in de voorziening onderhoud wegen. Kapitaallasten voor vervangingen dekken we uit de bestemmingsreserve vervanging wegverhardingen.
Het onderhoud van de verhardingen ligt, technisch gezien, op een redelijk niveau. Dit komt omdat we oude verhardingen niet hebben  vervangen. Hiervoor was geen budget gereserveerd. We hebben verhardingen alleen vervangen in combinatie met rioolvervanging. Op verschillende plaatsen is enige achterstand ontstaan.
Ontwikkelingen in 2018:   Uit de weginspectie komen de wegvakken die in aanmerking komen voor groot onderhoud. Duidelijk is nu al dat we groot onderhoud uitvoeren aan:

  • fietspaden Duisterestraat Doornenburg;
  • fietspaden Pannerdenseweg Doornenburg;
  • asfaltverharding Muntstraat Huissen
  • asfaltverharding Driegaardsestraat Huissen

Financieel:   Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, hebben we de lasten en baten voor wegenonderhoud opgenomen als een onderdeel van “Wegen, straten en pleinen”.