Kaderstellende nota’s:       Waterplan Lingewaard (2008), Nota Waterbergingsbank Gemeente             Lingewaard (2014)
Programma:      7

Onderhoudsplan:   Jaarlijks onderhouden we de gemeentelijke watergangen en oevers. In het voor- en najaar zijn dat maaibeurten van de begroeiing (groenbeleid). Daarnaast voeren we beperkte bagger- en uitdiepwerkzaamheden uit die voortvloeien uit meldingen over belemmerde waterafvoer. Het gemeentelijke grondwatermeetnet wordt onderhouden door een extern gespecialiseerd bedrijf. Daarmee voldoen we aan de vereiste standaarden. Problemen in het watersysteem bespreken we met het Waterschap. Als dat nodig is treffen we maatregelen.

Huidige stand van zaken:   De maatregelen uit het waterplan zijn bijna allemaal uitgevoerd. Het waterplan is in 2008 samen met het Waterschap opgesteld. In het waterplan is aangegeven hoe we omgaan met de watergangen en vijvers. Er is ook gekeken naar de knelpunten en de oplossingen daarvoor. Het onderhoud van de gemeentelijke watergangen en oevers is op niveau. Jaarlijks wordt een evaluatierapport opgesteld van het grondwatermeetnet. Daarbij kijken we naar nut en noodzaak van de aanwezige peilbuizen, en of uitbreiding van het meetnet noodzakelijk is.
Ontwikkelingen in 2018:    In 2018 voeren we de laatste waterplanmaatregelen uit zoals:

  • de aanleg van de watergang en waterberging in Angeren;
  • de aanleg van de waterbergingsbank in Haalderen.

Financieel:   De kosten voor onderhoud van de gemeentelijke watergangen vallen onder de ‘groenbudgetten’. De kosten voor de het baggeren en het grondwatermeetnet zijn opgenomen in de reguliere budgetten in de begroting. De kosten van de waterplanmaatregelen activeren we (rente en afschrijving). Op de laatste bladzijde van programma 7, onder “Wat mag het kosten?”, zijn de lasten en baten opgenomen als een onderdeel van “Riolering en waterzuivering” en “Onderhouden en beheren groen”.