Toelichting op financieel overzicht

  1. Rentecomponent investeringen

In de kadernota 2018 zijn verschillende investeringen opgenomen. Deze investeringen zijn nu in de begroting 2018 verwerkt. Voor het uitvoeren van investeringen zullen waarschijnlijk een of meerdere (langlopende) geldleningen moeten worden afgesloten. In de paragraaf Treasury van de kadernota hebben we al aangegeven dat de rentelasten die daaruit voortvloeien nog niet in de kadernota waren verwerkt. Met name bij het project Uitvoering visie Polseweg moesten nog rentelasten worden begroot.

  1. Onderwijshuisvesting

Het huisvestingsprogramma onderwijs wordt in het 1e halfjaar 2018 aan u voorgelegd. Om te voorkomen dat er dan geen middelen beschikbaar zijn voor uitvoering reserveren we nu € 3,5 miljoen. Bij de begroting 2019 en volgende jaren zullen we zo nodig vragen aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

  1. Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)

Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is geactualiseerd en wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd. Vooruitlopend hierop hebben wij voor de periode 2018-2021 een financiële vertaling van de voorstellen uit het GMP opgenomen in de financiële positie van deze begroting. Definitieve invulling is afhankelijk van besluitvorming door de gemeenteraad over het GMP.

  1. Reconstructie en groot onderhoud wegen

In het GMP worden alleen die infrastructurele maatregelen opgenomen waar een verkeerskundige aanleiding aan ten grondslag ligt. Wanneer in een bestaande situatie onderhoud moet worden gepleegd moeten hiervoor apart middelen in de begroting worden gereserveerd. Het Beleidsplan Wegverhardingen 2017 is hiervoor de basis.

Reconstructie Wardstraat
De toegenomen verkeersbelasting in combinatie met het einde van de technische levensduur van de wegfundering, is de reden voor een volledige reconstructie. Met reguliere onderhoudsmaatregelen kan dit niet meer voldoende worden opgevangen. Voorbereiding van de reconstructie vindt plaats in 2018, uitvoering staat gepland voor 2019.

Nijmeegsestraat in Gendt
De Nijmeegsestraat in Gendt vertoont veel schades.  Plaatselijk herstel is niet altijd meer mogelijk. Verder blijkt uit boringen dat er onder een groot deel van het asfalt geen degelijke fundering aanwezig is. Om deze gebiedsontsluitingsweg weer in goede staat van onderhoud te krijgen dient de volledige asfaltconstructie vervangen te worden en een puinfundering aangebracht te worden. Ook dit project bereiden we voor in 2018. Aansluitend kan in 2019 de uitvoering plaatsvinden.

  1. Structurele doorwerking vanuit de 2 e Tussentijdse Rapportage 2017

In de 2e Tussentijdse Rapportage 2017 hebben wij melding gemaakt van een aantal incidentele en structurele overschrijdingen in de begroting 2017. De structurele overschrijdingen verwerken wij nu ook in de Begroting 2018. Een toelichting op deze posten vindt u hier.

  1. Overige ontwikkelingen

Actualisatie uitvoeringsplan
Wij hebben het uitvoeringsplan geactualiseerd. Daarbij hebben wij met name gekeken naar het moment waarop een investering tot uitvoering gaat komen. Het later uitvoeren van een voorgenomen investering levert incidentele voordelen op. De kapitaallasten worden namelijk pas begroot in het jaar volgend op het jaar waarin het project is afgerond.

Deelname Scalabor (Werkbedrijf Arnhem)/Frictiekosten ontmanteling Presikhaaf
Begin 2017 heeft de gemeente Arnhem besloten de Sociale Werkvoorziening (SW) uit te gaan voeren in een eigen werkbedrijf. Alle andere gemeenten in de GR Presikhaaf Bedrijven hebben medio dat jaar uitgesproken dat deelname aan het werkbedrijf Scalabor vooralsnog de beste optie is voor de toekomst van de SW. Eind 2017 wordt definitief besloten tot overdracht van de bedrijfsactiviteiten van Presikhaaf en op basis van een dienstverleningsovereenkomst tot deelname aan Scalabor vanaf 2018.
De raming van de structurele kosten van deze nieuwe wijze van uitvoering van de SW en de eenmalige frictiekosten zijn verwerkt in deze begroting. De incidentele en structurele lasten worden voor 2018, 2019 en 2020 gedeeltelijk gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. Vanaf 2021 is er een structurele last van € 466.000 in de begroting opgenomen.

Aankoop grond park Lingezegen
De provincie verkoopt in 2018 141 ha grond in Park Lingezegen. Vanwege gewijzigde wetgeving mag deze grond niet worden overgedragen aan Staatsbosbeheer. Voor die verkoop bestaan drie mogelijkheden:

  1. verkoop aan Overbetuwe en Lingewaard
  2. verkoop aan de gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen
  3. verkoop aan derden (marktpartijen).

Onze voorkeur gaat uit naar aankoop door de grondgebied-gemeenten. Het Lingewaardse deel is ca. 40 ha en ligt tussen Bemmel en Nijmegen Noord en rond A15 – Betuweroute.
Het Algemeen Bestuur van Park Lingezegen moet in december 2017 besluiten of, en wie, met de provincie in gesprek gaat over aankoop. Het Algemeen Bestuur kan de grond ook zelf kopen (vanuit het begrotingsoverschot Park Lingezegen) maar kan het begrotingsoverschot ook besteden aan meer voorzieningen in het park. Daarom is van belang dat Overbetuwe en Lingewaard laten weten of zij met de provincie in gesprek willen over aankoop. Voor de aankoop is ongeveer € 1,2 miljoen nodig.

Aankoop grond park Holthuizen
Park Holthuizen is door het recreatieschap verkocht aan een particulier. Het recreatieschap wilde alleen in één deal alle gronden en opstallen verkopen. Bij de gronden zaten ook de groenstroken ten zuiden van het fietspad tussen Holthuizen en de Zilverkamp. Voor de inwoners is dit groen altijd onderdeel geweest van het openbaar groen en dus in beheer en eigendom van de gemeente. In de praktijk wordt het pad en het wijkgroen tussen pad en woningen ook door de gemeente beheerd. Het overnemen leidt dus niet tot structurele lasten. Voor eventueel achterstallig onderhoud aan bomen worden afspraken gemaakt, zodat geen nieuwe kosten voor de gemeente ontstaan.
Om te komen tot een logische scheiding tussen het particuliere maar openbare park Holthuizen en het wijkgroen met (fiets)pad dat door de gemeente wordt onderhouden, ligt het voor de hand om dit groen te verwerven zodat een logische eigendomsgrens ontstaat. Met de grondverkoop aan particulieren wordt ook duidelijk dat alleen door zelf eigenaar te worden, de gemeente kan sturen op eventuele toekomstige verkopen. Daarmee ontstaat, behalve duidelijkheid over eigendom, beheer en aansprakelijkheden, ook draagvlak voor het plan. Zonder eigenaar te worden kan de gemeente immers niet sturen op het eindbeeld van de groenstrook. Het gaat om meer dan 2,5 hectare groen waarvoor ongeveer € 80.000 nodig is.

Afname leges reisdocumenten en rijbewijzen
In 2014 is de geldigheidsduur van paspoorten en id-kaarten voor meerderjarigen verlengd van 5 jaar naar 10 jaar. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 2019 een sterke terugval in aantallen paspoorten en id-kaarten te verwachten valt. Deze terugval kan in de jaren 2019 tot en met 2023 oplopen tot -80%. De gevolgen voor de legesopbrengsten in deze periode zijn dan ook fors. Naar verwachting dalen deze legesopbrengsten van circa 170.000 euro in 2019 tot zelfs ruim 200.000 euro in 2023. De exacte cijfers om een deugdelijke berekening te kunnen maken zijn pas kort voor de zomer van 2017 bij gemeenten binnengekomen. Gemeenten waren hiervoor afhankelijk van input van het ministerie van BZK en de RDW.

Onderhoud en vervanging groen en bomen
Het onderhoud aan de groenvoorzieningen in onze gemeente staat onder druk. Een aantal jaren geleden is een grote bezuiniging doorgevoerd. In de 2e Tussentijdse Rapportage 2017 hebben we voor onkruidbestrijding en groenonderhoud al € 228.000 extra opgenomen. Desondanks bereiken we op dit moment niet het gewenste kwaliteitsniveau. Om het hoogte kwaliteitsniveau – niveau A – te realiseren is € 670.000 extra nodig. Voor kwaliteitsniveau B moeten we € 137.000 reserveren. Dit is verwerkt in het financieel overzicht. De budgettaire ruimte is op dit moment niet toereikend voor kwaliteitsniveau A.

Saldo meerjarenbegroting 2018-2021
In het raadsvoorstel met betrekking tot de Meicirculaire 2017 hebben wij aangegeven dat wij een deel van de beschikbare financiële ruimte willen reserveren voor het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt geïnstalleerd. Het saldo meerjarenbegroting is hiervoor beschikbaar.