Investering

2018

2019

2020

2021

Saldo kadernota 2018

57.000

78.000

626.000

1.000

Gevolgen meicirculaire 2017

726.000

1.281.000

1.469.000

1.893.000

Saldo meerjarenbegroting 2018-2021

783.000

1.359.000

2.095.000

1.894.000

Heroverwegingen kadernota

1. Rentecomponent investeringen

- uitvoering visie Polseweg

-49.500

-49.500

2. Onderwijshuisvesting

- uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs

3.500.000

-140.000

-140.000

3. Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)

- 2018

1.300.000

-57.000

-57.000

-57.000

- 2019

550.000

-26.375

-26.375

- 2020

1.000.000

-40.000

- 2021

1.600.000

0

- voorbereidingskosten

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

4. Groot onderhoud wegen

- Reconstr.wegfundering Wardstraat Bemmel

600.000

-24.000

-24.000

- Reconstructie Nijmeegsestraat Gendt

550.000

-22.000

-22.000

Subtotaal heroverwegingen kadernota

13.550.000

-30.000

-87.000

-348.875

-388.875

5. Structurele doorwerking vanuit 2e turap 2017

- eigen bijdrage WMO

-315.000

-315.000

-315.000

-315.000

- gymonderwijs

-29.000

-29.000

-29.000

-29.000

- onkruidbeheersing op verhardingen

-127.000

-127.000

-127.000

-127.000

- gazons maaien

-76.500

-76.500

-76.500

-76.500

- overige werkzaamheden groenvoorziening

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

6. Overige ontwikkelingen

- actualisatie uitvoeringsplan

0

82.500

201.000

0

- deelname Scalabor (Werkbedrijf Arnhem)

-1.053.000

-971.000

-712.000

-466.000

- eenmalige frictiekst ontmanteling Presikhaaf

-860.000

dekking ten laste van algemene reserve

1.913.000

854.500

479.000

0

- aankoop grond park Lingezegen

1.200.000

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

- aankoop grond park Holthuizen

80.000

-1.200

-1.200

-1.200

- afname leges reisdocumenten en rijbewijzen

0

-97.000

-158.000

-171.000

- onderhoud groen en bomen

-129.510

-129.510

-129.510

-129.510

- vervanging groen en bomen

- 2018

115.000

-7.475

-7.475

-7.475

- 2019

115.000

-7.475

-7.475

- 2020

115.000

-7.475

- 2021

115.000

0

Subtotaal overige ontwikkelingen

1.740.000

-720.010

-859.685

-926.160

-1.380.635

Saldo meerjarenbegroting 2018-2021

15.290.000

32.990

412.315

819.965

124.490

(- = Nadeel / + = Voordeel)