Datum statuten, oprichtingsakte

14 november 2012

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

n. v. t.

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De ODRA verricht (deels voorgeschreven) taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarmee levert de VP een bijdrage een het realiseren van beleidsdoel 5.3 en prestatiedoel 6.1.1

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en Provincie Gelderland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

Verbonden Partij is een uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en hand op het gebied van bouwen en milieu

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens het college:
Wethouder T. Janssen (AB/DB)

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

16%

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

€ 2.425.500

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen
01-01-2016 € 2.545.000 (waarvan € 1.060.000 voorzieningen)
31-12-2016 € 1.640.000 (waarvan € 785.000 voorzieningen)

Vreemd vermogen
01-01-2016 € 2.543.000
31-12-2016 € 2.609.000

Rekeningresultaat 2016

€ 60.255 positief

Aandeel Lingewaard in het resultaat

het positief resultaat is toegevoegd aan de reserves van ODRA

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

6 juli 2017

Begroting 2018 d.d.

6 juli 2017