Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1 april 1999

Plaats van vestiging

Bemmel

Datum meest recente wijziging van de VP

Degemeenschappelijke regeling verkeert sinds oktober 2016 in liquidatie.

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De VP verkeert in liquidatie en levert als zodanig geen bijdrage meer aan het realiseren van prestatiedoelen uit de begroting. Voorheen had dit betrekking op de doelen 3.2.1 en 8.4.4.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Gemeenten Lingewaard en Nijmegen

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het concrete doel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling: het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied (art. 4 regeling).

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Namens het college zijn aangewezen:
Dagelijks bestuur: M. Schuurmans-Wijdeven, T Peren
Namens de raad zijn aangewezen:
Algemeen bestuur:  T. Aaldering, P. Hegeman

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Niet van toepassing

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

Niet van toepassing

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Financiering geschiedt volledig via de rekening courant van gemeente Lingewaard, dus volledig vreemd vermogen. Per 31-12-2015 €28.039.543,-, per 31-12-2016 €29.551.045,-.

Rekeningresultaat

Rekeningresultaat 2016 €1.426.915,-.

Aandeel Lingewaard in het resultaat

50%

Liquidatie

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen en voor de toekomst?

Besloten is tot liquidatie, op 12 december 2016 is het liquidatieplan door het AB vastgesteld.

Afwikkeling van de liquidatie in 2017. Aandeel verlies Lingewaard in de GR €8.422.231,-. Daarnaast neemt Lingewaard een verlieslatende grondexploitatie over.

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

Vastgesteld DB d.d. 7 juni 2017, accountantsverklaring 23 juni 2017, vaststelling in het AB voorzien oktober 2017.

Begroting 2018 d.d.

Nog niet beschikbaar.