Datum statuten, oprichtingsakte

1 juli 2007

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

6 november 2014

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

Door middel van het educatieplan 2018 draagt de VP bij aan het realiseren van het prestatiedoel volwassen educatie (1.4.2)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

Gemeenten Arnhem, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal en Lingewaard

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie. Deze regeling kan daarnaast gebruikt worden voor andere onderwijszaken die afstemming behoeven in de regio.

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens de raad:
H. Witjes

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Niet geregeld; GR is afstemmingsoverleg

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

€ 5.453

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Er is geen sprake van een balans met dergelijke posten. Het gaat om exploitatieresultaat en exploitatiebegroting.

Rekeningresultaat 2016

€   27.778

Aandeel Lingewaard in het resultaat

€   3.148

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

11 april 2017

Begroting 2018 d.d.

11 april 2017