Datum statuten, oprichtingsakte

2017

Plaats van vestiging

n.t.b.

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De GR Sociaal Domein Gelderland Centraal is in 2017 opgericht met als doel het regionaal uitvoeren van taken in het sociaal domein. Daarmee gaat ze een bijdrage leveren aan de prestatiedoelen 1.2.4, 1.3.2, 1.4.1 en 1.4.2. In de toekomst kan dit nog uitgebreid worden naar andere prestatiedoelen in het sociaal domein.

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

12 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Zevenaar)

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

Regionaal uitvoeren diverse taken binnen het Sociaal Domein; nu Inkoop Wmo en Jeugd, later Onderwijszaken en Werkgeversservicepunt.

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens de raad:
-
Aangewezen namens het college:
Wethouder Helga Witjes (in AB en DB)

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Zowel voor de MGR als voor de module Inkoop is de kostenverdeling naar rato van het aantal inwoners.

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

n.t.b. (indicatief vlgs. 2017:
basistaken € 13.888 en inkoop € 81.704)

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen
01-01-2016 n.v.t.
31-12-2016 n.v.t.

Vreemd vermogen
01-01-2016 n.v.t.
31-12-2016 n.v.t.

Rekeningresultaat 2016

n.v.t.

Aandeel Lingewaard in het resultaat

n.v.t.

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

n.v.t.

Begroting 2018 d.d.

Voorzien einde 2017