Datum statuten, oprichtingsakte

3 december 2008, oprichting BV Recreatiemaatschappij Rivierenland

Plaats van vestiging

Kerk-Avezaath

Datum meest recente wijziging van de VP

n.v.t.

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

Het recreatieschap levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de recreatie en het toerisme. (3.1.2)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel?

Gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt gediend?

De gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied

Bestuurlijk belang

Deelname in bestuur

Aangewezen namens de raad:
H. Arends
Aangewezen namens het college:
T. Janssen (AB)

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

1/4

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2018

Geen bijdrage

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Rekeningresultaat 2016

€ 304.729

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Niet van toepassing

Rapportages

Jaarverslag 2016 d.d.

7 april 2017

Begroting 2018 d.d.

Nog niet bekend