Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

26 november 1914

Doelrealisatie

Aan welke prestatiedoelen uit de begroting draagt de VP bij?

De gemeente is alleen aandeelhouder van Bank Nederlandse Gemeenten. De VP draagt daarmee bij aan het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting.(9.1.1)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het concrete doel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling: het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied (art. 4 regeling).

Bestuurlijk belang

Deelname in aandeelhoudersvergadering

Namens het college
Burgemeester Schuurmans-Wijdeven

Door wie?

Gemeentelijk belang/aandeel (als %) t.o.v. totaal

Aantal aandelen 19.305

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

n.v.t.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar 2016

Eigen vermogen per 01-01: € 4.163 mlj
Eigen vermogen per 31-12: € 4.486 mlj
Vreemd vermogen per 01-01: € 15.317 mlj
Vreemd vermogen per 31-12:
€ 149.453 mlj

Rekeningresultaat 2016

Netto winst: € 369 m;j

Aandeel Lingewaard in resultaat

Dividend: € 31.660